Częstochowa,Poland
whatsapp

Regulamin platformy Gearbox 24

Regulamin platformy Gearbox 24

Regulamin platformy Gearbox 24

Regulamin korzystania z internetowej platformy zakupowej Rombor Sp. z o.o.

Właścicielem niniejszej internetowej platformy sprzedażowej, zwanej dalej PLATFORMĄ, jest Rombor Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, przy ul. Rzeźnickiej 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, pod numerem KRS 000089137; numer NIP: 5732442125; numer REGON: 154583243, o kapitale zakładowym 1 360 000,00 PLN.

Rejestracja klienta

1. Platforma przeznaczona jest do dokonywania zamówień dostępnych towarów przez klientów biznesowych (przedsiębiorców) oraz Klientów detalicznych (osób fizycznych) zwanych dalej Klientami.


2. Platforma działa na pod adresem: https://gearbox24.com/, przy czym Rombor Sp. z o.o. jest uprawniona do jednostronnej zmiany tego adresu, co nie stanowi zmiany niniejszego regulaminu.

Rombor Sp. z o.o. powiadomi Klienta o zmianie adresu platformy.

3. Platforma jest zasadniczym narzędziem Klienta przy dokonywaniu zakupów towarów Rombor Sp. z o.o.

Klient może zostać pozbawiony przez Rombor Sp. z o.o. prawa do korzystania z platformy, w szczególności z powodu opóźnienia Klienta w płatności na rzecz Rombor Sp. z o.o.. W dniu składania zamówienia Klient powinien mieć uregulowane wszelkie wymagane płatności wobec Rombor Sp. z o.o..

W przypadku opóźnienia płatności, dostawa produktów może zostać wstrzymana do czasu ich uregulowania.

4. W celu skorzystania z platformy Klient zobowiązany jest do dokonania rejestracji w platformie oraz podania danych wymaganych do rejestracji. Klient ma dostęp do danych go dotyczących oraz możliwość ich zmiany i aktualizacji przez kontakt z działem handlowym.

Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych w procesie rejestracji oraz przy dokonywaniu zamówienia zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”.Zamówienia

1. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem sieci Internet. W celu złożenia zamówienia należy dokończyć proces zamawiania w koszyku. Po złożeniu zamówienia do Klienta zostaje przesłana e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do pracowników działu handlowego platformy Gearbox 24.

2. Realizacja zamówienia następuje, gdy do działu handlowego dotrze od Klienta e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

3. Czas realizacji zamówienia wynosi odpowiednio:
– w przypadku płatności „za pobraniem” – następnego dnia roboczego po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia złożonego do godz. 14.00
– w przypadku płatności przelewem (przedpłata) – następnego dnia roboczego po zarejestrowaniu wpływu należnej kwoty na konto sklepu.
– w przypadku płatności przelewem (odroczony termin płatności) – następnego dnia roboczego po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia złożonego do godz. 14.00
– terminy realizacji wydłużają się o jeden dzień roboczy w przypadku zamówień złożonych po godz. 14.00
– w przypadku zamówień towarów, których brak jest w magazynie, o terminie i możliwości realizacji zamówienia KLIENT zostanie poinformowany drogą e-mailową przez opiekuna handlowego.

4. Po skompletowaniu zamówienia towar zostaje wysłany do Kupującego. Przewidywany czas dostawy – 24 godziny w dni robocze.

5. Na czas otrzymania przesyłki składa się: czas realizacji zamówienia przez Rombor Sp. z o.o. (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, pakowanie i nadanie przesyłki) oraz czas dostawy zależny od wybranego przez Klienta sposobu dostawy. Wraz z produktami Klientowi wydawane są dokumenty dotyczące produktów oraz faktura VAT. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów Klient zobowiązany jest zgłosić tę okoliczność przy odbiorze towaru na liście przewozowym oraz pisemnie (mailem) do Rombor Sp. z o.o. w celu odpowiedniego uzupełnienia dokumentów. W przypadku, gdy zamówiony przez Klienta towar nie jest aktualnie dostępny Klient otrzyma w tym zakresie stosowną informację w podsumowaniu składanego zamówienia.

6. Zamówienia będą realizowane w kolejności ich składania. Zamówienia złożone w święta, dni wolne oraz po godz. 14.00 danego dnia będą realizowane według kolejności złożenia zamówienia w pierwszym dniu roboczym po tych dniach.

7. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Klient jest zobowiązany przed wyborem towaru skontaktować się poprzez e-mail z Rombor Sp. z o.o. – Dział handlowy, w celu uzyskania stosownych wyjaśnień. Formułowanie zapytań na piśmie jest konieczne dla jednoznacznego wyjaśnienia wątpliwości technicznych i handlowych. Ponadto Klient ma możliwość w każdym czasie skontaktować się telefonicznie ze swoim opiekunem handlowym, a w razie konieczności z jego przełożonym.

8. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest o tym niezwłocznie informowany w koszyku zamówienia. Klient decyduje czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.

9. Rombor Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do realizacji zamówień na innych warunkach niż wskazane w niniejszym regulaminie, co dotyczy w szczególności zamówień niestandardowych takich jak zamówienia większej ilości produktów lub produktów o większej wartości. W tym przypadku zamówienia realizowane będą na warunkach indywidualnie ustalonych z klientem. Większa ilość lub wartość to wielkość dwukrotnie przekraczająca poziom średnich zamówień klienta.

Polityka cenowa

1. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona ilość towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży.

2. Wszystkie ceny na platformie są wyrażone w złotych polskich (PLN) i w wartościach brutto. Cena podana przy produkcie powinna być taka sama jak w aktualnym katalogu Rombor, chyba, że towar objęty jest promocją (w takim przypadku przy produkcie znajdować się będzie wyraźna informacja o promocyjnej cenie produktu). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Klient jest zobowiązany przed wyborem towaru skontaktować się po przez e-mail z Rombor Sp. z o.o. – Dział handlowy, w celu uzyskania stosownych wyjaśnień. Formułowanie zapytań na piśmie jest konieczne dla wyjaśnienia wątpliwości technicznych i handlowych.

3. Na produkty zakupione poprzez platformę Klientowi przysługuje taki sam rabat, jak przy dotychczasowej formie zakupu (zamówienia mailowe i faksowe). W przypadku złożenia i obsługi zamówienia poprzez Platformę w Klientowi przysługuje dodatkowy rabat w wysokości 2% od ceny produktu uzyskanej po rabacie Klienta. Okres obowiązywania rabatu oraz jego wysokość może zostać jednostronnie zmieniony przez Rombor Sp. z o.o.

Płatności

1. Za zamówione towary Klient może zapłacić wybierając jedną z poniższych form płatności:

– przy odbiorze: należność pobiera kurier,
– przelewem bankowym na konto sklepu.

2. Jeśli wartość zamówienia Klienta przekracza kwotę przyznanego mu przez Rombor Sp. z o.o. limitu kredytu kupieckiego, Klient zobowiązany jest do dokonania przelewem przedpłaty płatności za zamówione produkty w wysokości, o którą przekracza przyznany Klientowi limit kupiecki.


Koszty dodatkowe za wysyłkę

Wysyłka DHL – opłata dodatkowa za wysłanie paczki z oklejonym znakiem OSTROŻNIE !!! wynosi 15,40 zł netto.Umowa sprzedaży

1. W momencie potwierdzenia przez Klienta wysłanego przez niego zamówienia dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy SPRZEDAJĄCYM a KUPUJĄCYM. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu.
Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami) oraz w Ustawie z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami).

2. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
3. W przypadku zawierania umowy sprzedaży przez osobę fizyczną lub osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zastosowanie mają przepisy dotyczące konsumentów, w tym prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia.

Oświadczenie o zwrocie produktów można pobrać TUTAJ


Postanowienia ogólne wynikające z regulaminu

1. Rombor Sp. z o.o. nie ponosi wobec Klienta lub innych podmiotów jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakikolwiek brak możliwości korzystania z platformy, a w szczególności przerwy powstałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, itp.) lub innych okoliczności.

2. W związku z umową o współpracy z Rombor Sp. z o.o. oraz niniejszym regulaminem, Klient zobowiązany jest nie ujawniać jakichkolwiek tajemnic handlowych Rombor Sp. z o.o. (tajemnica przedsiębiorstwa), którą objęte są w szczególności wszelkie nieujawnione publicznie informacje i dane bez względu na ich formę uzyskane przez Klienta od Rombor Sp. z o.o.; dotyczy to w szczególności: indywidualnie ustalanych warunkach współpracy, indywidualnych cen, stanów magazynowych, hasła, loginu oraz wszelkich danych dotyczących zasad działania oraz dostępu do platformy.

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego akceptacji przez Klienta i obowiązuje przez czas nieokreślony. Regulamin ten jest dostępny na stronie platformy pod adresem https://gearbox24.com/.

4. Rombor Sp. z o.o. ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu, a w szczególności dostępności oraz warunków dotyczących korzystania z platformy. Zmiana regulaminu może nastąpić przez umieszczenie na stronie internetowej platformy nowej wersji regulaminu lub zmian do regulaminu i uwidocznieniu informacji o dokonanych zmianach.

5. Akceptując niniejszy regulamin Klient zobowiązuje się do jego przestrzegania. Złożenie zamówienia poprzez platformę jest równoznaczne z akceptacją aktualnego regulaminu.

6. Kontakt z Rombor Sp. z o.o. jest możliwy pod adresem e-mail: sklep@rombor.com.pl oraz numerem telefonu: (034) 372-33-65. W sprawach dotyczących uwag do działania samej platformy prosimy o kontakt pod adresem e-mail: sklep@rombor.com.pl lub telefonicznie (034) 372-33-65.

7. Wszelkie prawa autorskie do opisów, zdjęć oraz wszelkich innych materiałów umieszczonych na platformie są zastrzeżone i przysługują wyłącznie firmie Rombor Sp. z o.o..

Jakiekolwiek kopiowanie, przetwarzanie lub wykorzystywanie tych materiałów w całości lub w części jest zabronione i wymaga uprzedniej pisemnej zgody Rombor sp. z o.o. wyrażonej pod rygorem nieważności.

Kwestie sporne

1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby sprzedawcy: Rombor Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu cywilnego.

Translate »
%d bloggers like this: