Częstochowa,Poland
whatsapp

Ogólne warunki sprzedaży

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY OBOWIĄZUJĄCE W ROMBOR Sp. z o.o.

§ 1
Postanowienia ogólne
.1. Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do wszelkich transakcji handlowych, w których
sprzedającym jest ROMBOR Sp. z o. o. Przedmiotem Ogólnych Warunków Sprzedaży jest określenie
zasad na podstawie, których Sprzedający zobowiązuje się sprzedawać swoje produkty, takich jak:
składanie zamówień, terminy i warunki dostawy, parametry techniczne produktów, prawo do
reklamacji, terminy oraz zasady płatności.
Ogólne Warunki Sprzedaży są dostępne do wglądu w punktach sprzedaży Spółki (Sklepach Firmowych)
oraz do pobrania na stronie/ sklepie internetowym ROMBOR Sp. z o. o. pod adresami:
www.rombor.com.pl www.b2b.rombor.com.pl www.gearbox24.com a informacja o tym jest widoczna i
dostępna dla Kupujących.
.2. Wyjaśnienie pojęć użytych w Ogólnych Warunkach Sprzedaży:
1. „Sprzedawca” – oznacza firmę ROMBOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
42-202 Częstochowa przy ul. Rzeźnickiej 8, KRS 0000089137,
NIP 573-24-42-125
2. „Kupujący” – oznacza osobę fizyczną lub prawną albo instytucję nie posiadającą osobowości
prawnej, która ze Sprzedawcą zawarła umowę sprzedaży towarów lub usług.
3. „Strona/y” – oznacza Sprzedawcę i Kupującego pojedynczo lub łącznie oraz ich
upełnomocnionych przedstawicieli.
4. „OWS” – oznacza niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży obowiązujące w ROMBOR Sp. z o.o.
.3. Umowa sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym może być zawarta na uzgodnionych przez
strony warunkach odbiegających od postanowień niniejszych ogólnych warunków sprzedaży. W takim
przypadku pierwszeństwo mają indywidualnie uzgodnione warunki przed odpowiednimi
postanowieniami ogólnych warunków sprzedaży.
.4. Do zawarcia umowy na warunkach niniejszych OWS dochodzi po złożeniu zamówienia albo po
wyrażeniu zgody przez Kupującego na wystawienie dokumentu sprzedaży faktura/paragon, i nie
wnoszeniu sprzeciwu do niniejszych warunków; złożenie zamówienia lub odbiór dokumentu sprzedaży
jednoznaczne jest z potwierdzeniem przyjęcia warunków zakupu i dostawy, odbiorem faktury
sprzedaży bez zastrzeżeń.
.5. OWS dotyczą zakupu towarów i usług, dokonywanych u Sprzedawcy oraz określają wzajemne relacje
pomiędzy Stronami, stanowiąc integralną część zawieranych umów.
.6. OWS obowiązują w odniesieniu do wszelkich zamówień składanych Sprzedawcy, bez potrzeby
wskazywania na nie w każdym przypadku, co oznacza, że włączone jest bezwzględnie stosowanie
ogólnych warunków sprzedaży także wówczas, gdy Kupujący nie zgłosił wobec nich odrębnego
wyraźnego sprzeciwu.
1
.7. Odstępstwo od stosowania OWS wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Odstąpienie
przez Kupującego w uzgodnieniu ze Sprzedawcą od stosowania OWS ma moc wiążącą tylko i wyłącznie
wobec konkretnego zamówienia i w żadnym wypadku nie może być traktowane przez Kupującego jako
dokonane w stosunku do następnych zamówień składanych przez Kupującego.
§ 2
Przedmiot sprzedaży
.1. Przedmiotem sprzedaży są określone w ofercie lub zamówieniu towary będące w obrocie
Sprzedawcy lub usługi świadczone przez Sprzedawcę.
§ 3
Zawarcie umowy
.1. Zapytania ofertowe Kupującego są niezobowiązujące dopóki Kupujący nie złoży Sprzedawcy
zamówienia w ustalonej przez Sprzedawcę drodze komunikacji (bezpośrednie złożenie pisma lub
za pośrednictwem poczty, poczta elektroniczna, faks, sms).
.2. Jeżeli strony pozostają w stałych stosunkach gospodarczych, brak odpowiedzi w terminie
wskazanym w zamówieniu, poczytuje się za akceptację warunków zamówienia przez Sprzedawcę
bez zastrzeżeń z uwzględnieniem treści OWS.
.3. W razie, gdy potwierdzenie zamówienia zawiera zmiany warunków określonych przez Kupującego,
zamówienie zostaje uznane za złożone w momencie zatwierdzenia zmiany przez Kupującego.
§ 4
Ceny
.1. Dla wzajemnych rozliczeń pomiędzy stronami, jako wiążące bezwzględnie są ceny określone w
zamówieniu przez Kupującego lub w oświadczeniu Kupującego o przyjęciu oferty Sprzedawcy, a
gdyby takich cen nie uzgodniono obowiązują ceny z katalogu Sprzedawcy.
.2. O ile strony nie ustaliły inaczej ceny podane w ofertach lub zamówieniach są cenami ne􀆩o.
.3. Uzgodniona przez strony cena sprzedaży może ulec zmianie tylko i wyłącznie w przypadku zmiany
ceny dokonanej przez dostawcę zagranicznego lub dostawcę krajowego albo też w wyniku
wystąpienia zdarzeń, na których zaistnienie Sprzedawca nie miał wpływu np. zmiana kursu walut,
stawek celnych, podatkowych i innych tego rodzaju.
.4. Strony ustalają, że warunkiem koniecznym i wystarczającym dla dokonania zmiany ceny jest
zawiadomienie Kupującego ustalonymi drogami komunikacyjnymi o nowej cenie, a brak jego
sprzeciwu w terminie 7 dni od daty zawiadomienia oznacza jego zgodę na zakup towaru w cenie
wskazanej w zawiadomieniu.
§ 5
Przedmiot umowy
.1. Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność towaru i mu ten towar wydać, a
Kupujący zobowiązuje się towar odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę. Powyższe odnosi się
odpowiednio do usługi.
.2. Towar do momentu pełnej zapłaty ceny sprzedaży pozostaje własnością Sprzedawcy, zgodnie z art. 589
k.c.. Niezapłacenie ceny w uzgodnionym terminie uprawnia Sprzedawcę do odebrania towaru od
Kupującego.
2
.4. Kupujący jest zobligowany do weryfikacji ofert Sprzedawcy pod względem ewentualnych błędów
drukarskich lub nieumyślnych braków w zapisach, z których wynika, że Sprzedawca wyłącza swoją
odpowiedzialność.
.4. O ile nie ustalono inaczej w zapytaniu ofertowym, Sprzedawca może złożyć ofertę wariantową lub
alternatywną. Złożenie przez Sprzedawcę oferty wariantowej lub alternatywnej uznaje się za
zapewnienie przez Sprzedawcę, że złożona przez niego oferta wariantowa lub alternatywna jest
całkowicie równoważna pod względem prawnym i technicznym ofercie złożonej zgodnie z treścią
zapytania ofertowego.
§ 6
Dostawa
.1. Miejscem wykonania zawartych zamówień jest siedziba Sprzedającego, chyba, że wyraźnie ustalono
inne miejsce wykonania.
.2. Termin dostawy określony jest w zamówieniu, potwierdzeniu Sprzedawcy przyjęcia zamówienia lub w
korespondencji towarzyszącej.
.3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zwłokę uniemożliwiającą dostawę w oznaczonym
terminie, spowodowaną przyczynami, na które Sprzedawca nie miał wpływu, takimi jak: strajk, złe
warunki atmosferyczne, blokady dróg, zamach terrorystyczny, działania wojenne, epidemie inne
przyczyny wynikłe z ograniczeń wprowadzonych przez władze.
.4. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego z chwilą faktycznego
wydania towaru Kupującemu lub przewoźnikowi dostarczającemu towar do Kupującego.
.5. Dostarczenie towaru w innym miejscu, skutkuje przejściem ryzyka na Kupującego. W takim przypadku
koszty ubezpieczenia towaru na czas przewozu oraz koszty przewozu obciążają Kupującego.
§ 7
Rękojmia za wady, gwarancja jakości, reklamacja
.1. Sprzedawca zapewnia, iż wszystkie towary sprzedawane przez niego są dobrej jakości, są produktem
bezpiecznym i posiadają cechy, które czynią je przydatne do umówionego użytku.
.2. W przypadku gdyby się okazało, iż sprzedany towar ma wady, a wady te nie powstały z przyczyn, za
które odpowiedzialność ponosi Kupujący, Sprzedawca wymieni towar wadliwy na towar wolny od wad.
.3. Pod rygorem utraty praw płynących z rękojmi Kupujący zobowiązany jest zawiadomić Sprzedawcę o
wadzie niezwłocznie po jej wykryciu.
.4. Sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu utraconych korzyści Kupującego w związku z wadliwym
towarem lub usługą. Ponadto określa się, że takie przypadki nie powodują żadnej odpowiedzialności
ROMBOR Sp. z o.o. za szkody bezpośrednie, pośrednie lub wynikowe, utratę dochodów lub
jakiekolwiek straty wynikające z lub związane z defektami produktów.
.5. Sprzedawca wyłącza odpowiedzialność w stosunku do Kupującego z tytułu doradztwa i ekspertyz,
które nie były ujęte w przedmiocie zamówienia lub nie zostały przekazane formalną drogą.
.6. Kupujący jest uprawniony do zwrotu kupionego towaru wyłącznie po wystąpieniu na piśmie i
otrzymaniu ze strony ROMBOR Sp. z o.o. pisemnej autoryzacji zwrotu. W swoim piśmie o autoryzację
zwrotu produktów, Kupujący powinien opisać przyczyny oraz wymienić numery referencyjne, faktury i/
lub dokumenty transportowe dotyczące rozpatrywanych produktów. Produkty objęte defektem,
których zwrot został autoryzowany przez ROMBOR Sp. z o.o. w formie pisemnej, należy dostarczyć na
koszt Kupującego do magazynu centralnego mieszczącego się w Częstochowie przy ulicy Rzeźnickiej 8
lub na adres wskazany przez ROMBOR Sp. z o.o. na piśmie.
3
.7. Sprzedawca wyłącza wszelką odpowiedzialność za wady powstałe w związku lub w wyniku
niewłaściwej eksploatacji i użytkowania przedmiotu zamówienia przez Kupującego, w szczególności
wynikające z:
a) nieprawidłowego montażu lub instalacji produktów oraz na przykład, jeśli produkt jest
montowany wspólnie z innym nie oryginalnym produktem lub pochodzącym od innego producenta,
dostawcy lub sprzedającego,
b) nieprawidłowego użytkowania produktów,
c) napraw, modyfikacji lub zmian produktów bez uzyskania pisemnej zgody ze ROMBOR Sp. z o.o.,
d) zaniedbania lub niewiedzy Kupującego i/lub klientów Kupującego, dotyczące użytkowania
produktów oraz uszkodzenia w czasie po wydaniu i w czasie przechowywania,
e) standardowego zużycia, niedostatecznej lub nieprawidłowej konserwacji albo smarowania i
utrzymania produktów lub części produktów;
f) zdarzeń zaistniałych podczas transportu produktów.
.8. Niniejsza gwarancja stanowi wyłączny dokument gwarancyjny i zastępuje wszelkie inne gwarancje
pisemne, ustne lub dorozumiane. Poprzez zaakceptowanie niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży
Kupujący zrzeka się wszelkich tego typu gwarancji dodatkowych (oraz wszelkich innych praw do
zadośćuczynienia powstających z jakichkolwiek sprzedaży produktów na rzecz użytkowników lub
instalacji produktów na terenie użytkowników). ROMBOR Sp. z o.o. nie udziela żadnej innej gwarancji i
zobowiązań oraz w żadnym razie nie będzie ponosić odpowiedzialności za wszelkie bezpośrednie,
pośrednie i/lub wynikowe szkody powstałe wskutek defektów produktów u Kupującego lub stron
trzecich, włącznie z przypadkami utraty produkcji, odniesienia obrażeń lub powstania uszkodzeń
materialnych.
§ 8
Prawa osób trzecich
.1. Sprzedawca zapewnia i przejmuje pełną odpowiedzialność za to, że w wyniku dostarczenia towaru,
żadne prawa osób trzecich nie zostaną naruszone, ani też nie zostaną wobec Kupującego podniesione
jakiekolwiek roszczenia ze strony osób trzecich.
§ 9
Faktury i płatności
.1. Wszystkie faktury Sprzedawcy muszą być wystawione zgodnie z przepisami, w tym przepisami o VAT
po odebraniu towaru bez zastrzeżeń przez Kupującego.
.2. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy lub do kasy Sprzedawcy.
.3. Za opóźnione płatności Kupujący zobowiązany jest do zapłaty odsetek ustawowych lub innych, jeżeli
strony dokonały odmiennych ustaleń na piśmie.
§ 10
Siła wyższa
0.1. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy oraz
za jakiekolwiek szkody spowodowane wystąpieniem zdarzenia Siły Wyższej.
0.2. Wystąpienie zdarzenia Siły Wyższej oraz jego wpływ na wykonanie Umowy i powstanie szkody musi
być wykazane przez Stronę powołującą się na Siłę Wyższą i potwierdzone przez drugą Stronę.
4
0.3. Za Siłę Wyższą uważa się wszystkie zdarzenia zewnętrzne, jakich nie da się przewidzieć w chwili
zawarcia Umowy i na które żadna ze Stron nie będzie miała wpływu, w szczególności działania
wojenne, akty terroru, rozruchy, klęski żywiołowe, epidemie, decyzje organów władzy państwowej lub
jakiekolwiek inne zdarzenie losowe, w wyniku których nastąpiło skażenie lub zatrucie chemiczne bądź
radioaktywne osób, nieruchomości lub rzeczy ruchomych. Po upływie czasu, w którym trwają te
wydarzenia Strony będą zobowiązane wykonać warunki umowy, chyba że stanie się ona
bezprzedmiotowa.
0.4. Ta ze Stron, która nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu działania Siły Wyższej,
zobowiązana będzie do: 1) niezwłocznego powiadomienia w formie pisemnej drugiej Strony o tym
fakcie, nie później niż w ciągu 7 dni od zaistnienia takiego zdarzenia; 2) przedstawienia na powyższe
wiarygodnych dowodów.
0.5. Gdy działanie Siły Wyższej ustanie, druga ze Stron powinna zostać powiadomiona o tym fakcie w
formie pisemnej niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni. Niedopełnienie powyższego
wymogu spowoduje utratę prawa do powoływania się na wystąpienie zdarzenia Siły Wyższej.
0.6. Każda ze Stron dołoży wszelkich starań, aby skrócić czas opóźnienia
0.7. W przypadku uzasadnionego powołania się na Siłę Wyższą oraz braku możliwości dalszego
wykonywania Umowy spowodowanego wystąpieniem zdarzenia Siły Wyższej, Kupujący zapłaci
Sprzedającemu za Towary lub usługi wykonane do daty wystąpienia zdarzenia Siły Wyższej
uwzględniając przy ich rozliczeniu zasady określone w Umowie.
0.8. Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku utrzymania się sytuacji epidemicznej lub wprowadzeniu
przez kraj danej strony stanu wyjątkowego, klęski żywiołowej, przystąpią do zmian warunków umowy
w zakresie rzeczowym i terminowym, co do których realizacja nie jest możliwa w nawiązaniu do
zaistniałego zdarzenia.
§ 11
Obowiązek informacyjny
.1. Każda ze stron zawierając umowę sprzedaży, potwierdza tym samym, że Sprzedawca – jako
administrator jej danych osobowych – podał jej informacje dotyczące m.in. celów, podstaw prawnych,
zasad przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących jej w związku z tym praw, dodatkowo
informując ją, że ich treść jest zgodna z klauzulą informacyjną obowiązującą w ROMBOR Sp. z o.o.
§ 12
Wymogi prawne w stosunku do stron
.1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
.2. W przypadku jakichkolwiek sporów czy rozbieżności między Stronami będą one starały się je
rozwiązywać w drodze polubownej. Jeżeli Strony nie dojdą do porozumienia w zakresie polubownego
rozwiązania sporu, sprawy będą rozstrzyganie przez właściwy według siedziby Sprzedawcy Sąd
Powszechny.

Translate »
%d bloggers like this: